Inloggen
Partner ID  
Wachtwoord  
Id en/of wachtwoord kwijt? Klik hier.

Algemene voorwaarden 4uCash

Onderstaand treft u de voorwaarden aan die van toepassing zijn op deelname aan het partnerprogramma 4uCash. Indien u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden wordt verondersteld dat u op de hoogte bent van de volledige inhoud van deze Algemene Voorwaarden. Bij nietig verklaring van enige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden blijven andere bepalingen onverminderd van kracht. Met aanmelding bij 4uCash verklaart u de Algemene Voorwaarden volledig te hebben gelezen en begrepen. Indien u deze niet heeft begrepen, u zich hierover door 4uCash heeft laten informeren.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

 1. Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden.
 2. 4uCash: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 4uMedia BV, gevestigd te (1315 JS) Almere aan de Rentmeesterstraat 46B, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58246320 en met als BTW Identificatie nummer: NL852943921B01
 3. Partnerprogramma: Het systeem waarbij Producten en Diensten door middel van Affiliates worden aangeboden aan consumenten.
 4. Affiliate: een derde onderneming of individu, niet zijnde het Partnerprogramma, die adverteert voor de Producten of Diensten van dat Partnerprogramma.
 5. Payment Service Provider: een servicebureau voor betalingsverkeer op internet. Deze biedt onder andere de mogelijkheid om betalingen op een website af te handelen.
 6. Producten of Diensten: Ieder op grond van de Affiliateovereenkomst door 4uCash ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van de verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen Product, waaronder mede begrepen Programmatuur.
 7. Affiliateovereenkomst: de Algemene Voorwaarden, alsmede het formulier en/of enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen 4uCash en Affiliate van toepassing verklaarde bepaling of uiting.

Vertrouwelijkheid

Affiliate zal zonder voorafgaande toestemming geen informatie verschaffen en/ of mededelingen doen aan derden omtrent deze samenwerking en al wat daarmee samenhangt, noch omtrent de inhoud van de samenwerking of omtrent het bedrijf en haar medewerkers.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op alle Producten of Diensten die 4uCash ter beschikking stelt, blijven berusten bij 4uCash of bij de derde van wie 4uCash het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze producten of diensten aan Affiliate ter beschikking te stellen.

Privacy

4uCash vindt uw privacy erg belangrijk en zal dan ook zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens omgaan. Wij gebruiken uw gegevens voor onze administratie en om u te informeren over onze diensten. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wel heeft 4uCash op grond van de wet een verplichting om mee te werken aan het verstrekken van gegevens aan bepaalde instanties. 4uCash werkt daar alleen aan mee als dit door een bevoegde autoriteit op de juiste wijze wordt aangevraagd. U kunt uw gegevens op ieder moment opvragen of laten wijzigen via de website https://www.4ucash.com. Hieronder vindt u ons privacy statement.

Gebruik

 1. Affiliate dient op de dag van aanmelding de minimale leeftijd van 18 (achttien) jaar te hebben bereikt. Bij het vermoeden dat de gebruiker jonger is dan 18 (achttien) jaar, worden de opgebouwde tegoeden bevroren totdat de Affiliate heeft aangetoond minimaal 18 (achttien) jaar oud te zijn. Tegoeden die door gebruiker zijn opgebouwd in de periode dat hij jonger was dan 18 (achttien) jaar komen te vervallen.
 2. Affiliate mag geen Producten of Diensten van 4uCash aanbieden, indien de inhoud daarvan strijdig is met lokale regelgeving. Affiliate realiseert zich dat regelgeving buiten Nederland kan afwijken van de Nederlandse regelgeving.
 3. Affiliate dient zich bij het promoten van Producten of Diensten van 4uCash te houden aan de regels van nieuwsgroepen, forums, chat platforms of andere type media. Affiliate mag aldus niet promoten daar waar het niet gewenst is.
 4. Het is Affiliate verboden om over te gaan tot het verzenden van ongevraagde communicatie/spam ter promotie van Producten of Diensten van 4uCash. Bij overtreding is 4uCash gerechtigd het Affiliate account direct te blokkeren zonder uitbetalingen van (openstaande) tegoeden.
 5. Het is Affiliate verboden misleidende promotie te maken voor Producten of Diensten van 4uCash.
 6. Het is Affiliate verboden om Producten of Diensten van 4uCash te promoten op websites met (hyperlinks naar) illegale content, waaronder maar niet uitsluitend warez of auteursrechtelijk beschermde bestanden.
 7. Het is Affiliate verboden om bij het promoten van Producten of Diensten van 4uCash gebruik te maken van programmatuur met een illegaal en/of misleidend karakter. Onder deze programmatuur valt onder andere, maar niet uitsluitend virus programma's en/of spyware alsmede autodialers.
 8. Het is Affiliate verboden bezoekers naar uw website(s) te leiden door in de bron als zichtbare of onzichtbare tekst woorden te gebruiken als kinderporno of woorden met gelijke strekking of uit dezelfde categorie.
 9. Het is Affiliate verboden om zelf een betaalpagina(s) te maken met hierop enige functionaliteit die in strijd is met regelgeving van Payment Services Provider of lokale wet- en of regelgeving van het land waarop de betaalpagina van toepassing is.
 10. In geval u als Affiliate een nieuwe Affiliate aanbrengt zal u in aanmerking komen voor de aangebrachte Affiliate omzet als de aanmelding via uw Affiliate ID is ingestuurd. Deze Affiliate ID is bindend en correcties achteraf zullen onder geen beding worden doorgevoerd. Het is niet toegestaan een nieuwe Affiliate aan te melden die op hetzelfde adres als u woonachtig is, hetzelfde bankrekeningnummer gebruikt en/of dezelfde website(s) exploiteert.
 11. Het is Affiliate verboden om Producten of Diensten van 4uCash te promoten door middel van een systeem waarbij consumenten een deel van de kosten terugbetaald krijgen of in een later stadium terugbetaald kunnen krijgen. Speciale tarieven of kortingen mogen door de Affiliate uitsluitend aan de bezoeker worden aangeboden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 4uCash.
 12. Het is niet toegestaan om producten van 4uCash, whitelabels, customs van producten van 4uCash aan te bieden via andere netwerken met soortgelijke strekking als 4uCash, Affiliate netwerken of CPA/CPL netwerken, zonder uitdrukkelijke toestemming van 4uCash.

Beëindiging

4uCash is te allen tijde gerechtigd om de Affiliateovereenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) weken. Onverminderd haar overige rechten is 4uCash onder meer gerechtigd om de Affiliateovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder uitbetaling van openstaande tegoeden in geval:

 1. de Affiliate in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt of heeft gehandeld;
 2. de Affiliate handelt of heeft gehandeld in strijd met Nederlandse wet- of regelgeving;

Aansprakelijkheid

 1. 4uCash aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor enige schade of verlies die door de Affiliate of derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden diensten;
 2. 4uCash draagt er zorg voor dat het Partnerprogramma 24 uur per dag bereikbaar is, zulks behoudens periodiek onderhoud, technische storingen en overmacht. 4uCash kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele omzetderving of andere kosten die hieruit voortvloeien;
 3. De Affiliate staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart 4uCash terzake van alle aanspraken dienaangaande.
 4. De Affiliates is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de accountgegevens.
 5. 4uCash is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of fouten in de uitbetaling wegens onjuiste of onvolledig verstrekte informatie.
 6. Als Affiliate in strijd handelt met Algemene Voorwaarden is 4uCash gerechtigd alle daaruit voortvloeiende kosten op Affiliates te verhalen. Dit geldt zowel voor directe kosten als eventuele omzetderving ontstaan door dit handelen van Affiliates.

Uitbetaling en registratie

 1. Bij het registreren van betalende bezoekers wordt gebruik gemaakt van de informatie van Payments Service Provider. Deze informatie wordt vervolgens aangeboden aan de Affiliate door middel van statistieken met een eventuele online functie, een online factuuroverzicht of een webmaster monitor. De hierin getoonde gegevens zijn op geen enkele wijze bindend voor de eindfacturering. Onjuistheden of afwijkingen door afronding, nacalculatie en storingen zijn strikt voorbehouden.
 2. In geval Payment Service Provider de gegenereerde omzet niet aan 4uCash kan of wil uitbetalen, vervalt de verplichting van 4uCash om de betreffende omzet aan Affiliate te voldoen zolang geen incasso bij Payment Service Provider mogelijk is. Alle relevante correspondentie tussen 4uCash en de Payment Service Provider zal op verzoek aan Affiliate ter beschikking worden gesteld.

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventueel in deze Algemene Voorwaarden opgenomen tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Partijen zullen geschillen ter zake deze Algemene Voorwaarden en/of de uitleg en/of uitvoering daarvan bij uitsluiting voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Privacy statement 4uCash

1. Uw informatie en definities

Aanmelding: De handeling waarbij een Bezoeker actief en bewust een Account aanmaakt.

Account: Een registratie op de Website, waardoor Bezoeker in staat gesteld wordt om affiliate te worden.

AVG: De Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening.

Bezoeker: Een persoon die zich aanmeldt op de Website.

Member-database: De database, waarin de gegevens van alle members opgeslagen worden. Een member heeft een persoonlijk account en logt in met een unieke combinatie van accountnaam en wachtwoord.

Persoonsgegeven: Gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in de AVG;

Privacy Verklaring: Deze mededeling aan de Bezoeker inzake de verwerking van de hem betreffende Persoonsgegevens, onder meer inhoudende welke Persoonsgegevens van hem worden verwerkt, voor welk doeleinde deze informatie verwerkt wordt, wat er mee gebeurt en met wie deze wordt gedeeld.

4uCash: De verantwoordelijke voor de persoonsgegevens en beheerder van de website www.4ucash.com is 4uMedia BV, gevestigd te Almere en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58246320.

Website: De Website van 4uCash.

De Website slaat alle informatie die u verstrekt via de Website op en verwerkt deze. Deze informatie omvat uw account. Hieronder zal de grondslag en wijze waarop verder uitgewerkt worden.

2. Uw Account

Als u de Member-database wilt gebruiken, zult u zich moeten aanmelden. Wanneer u een account aanmaakt, wordt u gevraagd om bepaalde informatie over uzelf in te voeren.

U wordt gevraagd om een geldig e-mailadres en wachtwoord op te geven. In uw account kunt u informatie aan uw account toevoegen, zoals uw account-, contact- en betalingsgegevens. De Website vraagt u om deze informatie om haar service het best op u af te stemmen.

Voor zover u dergelijke persoonsgegevens aan de Website verstrekt, machtigt u ons uitdrukkelijk om deze specifieke persoonsgegevens te verwerken.

De informatie die u deelt, kan worden ontvangen door de volgende categorieën ontvangers:

 • De verantwoordelijke van de persoonsgegevens: 4uMedia BV De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd in het handelsregister onder dossiernummer 58246320 en met haar hoofdvestiging, Rentmeesterstraat 46B, 1315 JS Almere
 • De ontwikkelaars en beheerders van dit platform
 • Financiële afdeling
 • Service afdeling

3. Uw e-mailadres

Uw e-mailadres wordt gebruikt om uw account te bevestigen en deze te activeren, alsmede om contact met u op te nemen.

We kunnen tevens uw e-mailadres gebruiken om u verschillende meldingen, relevante suggesties en / of promotionele e-mails over de Website te sturen. De optie om zich uit te schrijven wordt hierbij aangeboden.

4. Gebruik door derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan deze Website, zullen deze persoonlijke gegevens niet worden gedeeld met derden, behalve en voor zover dit duidelijk blijkt uit deze Privacy Verklaring.

We kunnen uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u dit uitdrukkelijk hiervoor toestemming heeft gegeven, alsmede indien dit is vereist voor wat betreft het gebruik van de Website en omvat ook gegevens die door de website (automatisch) verzameld zijn, zoals uw IP- of MAC-adres, het type browser en de software en hardware die u gebruikt. We verwijzen naar het onderdeel ‘Automatisch gegenereerde informatie’.

Deze gegevens worden gedeeld met Google Analytics

Tot slot kunnen wij uw persoonlijke gegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wetten en / of voorschriften verplicht is, wij verplicht zijn dit te doen als gevolg van een rechtszaak en / of indien wij van oordeel zijn dat dit noodzakelijk om onze rechten te beschermen.

5. Uw betalingsgegevens

Als u volledig gebruik wilt maken van de Member-database, hebben we uw betalingsgegevens nodig. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de betaling uit te voeren.

6. Automatisch gegenereerde informatie

Om de Website optimaal te laten werken (bijvoorbeeld om pagina's correct weer te geven en om de Website te beveiligen), verzamelen wij bepaalde informatie Deze gegevens worden automatisch gegenereerd tijdens uw gebruik van de Website. Deze informatie bestaat uit:

 • het type apparaat dat u gebruikt;
 • het IP-adres van uw apparaat;
 • het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • de browser software die u gebruikt
 • de pagina's die u bezoekt
 • De internet service provider die u gebruikt

7. Uw rechten als gebruiker van deze website

U hebt het recht om de toestemming op elk moment in te trekken, indien van toepassing. U kunt uw Account laten sluiten, door ons dit via het contactformulier te verzoeken. Eenmaal gesloten, wissen we uw gegevens binnen 12 maanden. In het geval dat u wenst dat uw gegevens onmiddellijk worden gewist, zullen wij uw verzoek behandelen. U heeft verder het recht om inzage van en rectificatie van de gegevens of beperking van een bepaalde verwerking, alsmede het recht tegen een bepaalde verwerking bezwaar te maken. Tenslotte heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens over te dragen naar een ander platform.

Inzage, rectificatie en het overdragen van uw Account kan in principe door uw eigen Account te benaderen, maar mocht die niet mogelijk zijn dan kunt u contact opnemen met de helpdesk.

Op de Website kunt u vragen stellen of mededelingen doen met betrekking tot het gebruik van de Website. Een medewerker neemt vervolgens contact met u op om uw vraag te beantwoorden en / of uw bericht te verwerken. Daartoe vragen wij u om de volgende informatie te verstrekken:

 • e-mailadres
 • onderwerp van uw bericht
 • een beschrijving van uw vraag / bericht
 • bijlagen (optioneel)

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw verzoek behandelen, kunt u hierover een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en) indienen.

8. Grondslag gegevensverwerking

Door persoonsgegevens in te vullen op onze website, maakt u ze openbaar en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, en geeft u uitdrukkelijke toestemming aan 4uCash om deze persoonsgegevens verwerken.

Deze persoonsgegevens zijn of vrijwillig aangeboden door u om de werking van de Website te optimaliseren, of noodzakelijk voor ons om u, in overeenstemming met onze algemene voorwaarden, u onze diensten aan te bieden.

Hieronder wordt de categorieën persoonsgegevens, de doeleinden en de grondslagen nader uiteengezet.

9. Categorieën persoonsgegevens

Er zijn drie categorieën persoonsgegevens, welke ieder hun eigen grondslag en doeleinden voor verwerking hebben, namelijk noodzakelijke persoonsgegevens, vrijwillige persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens:

Noodzakelijke persoonsgegevens:

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor 4uCash om haar diensten aan te kunnen bieden. De grondslag voor 4uCash om deze te verwerken is zowel de Algemene Voorwaarden als Gerechtvaardigd belang.

Het betreft de volgende gegevens:

 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Account type
 • Bedrijfsnaam
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • Naam Contact
 • Adres Contact
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betaling gegevens

Wij zullen deze informatie over u gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Uw gebruik van de Website mogelijk te maken, zoals het aanmaken van een Account, communiceren met 4uCash en het sturen van berichten
 • Betalingen verwerken
 • Verzenden van berichten
 • U informatie te sturen over de eigen diensten van onze websites en om te reageren op uw vragen, feedback en meldingen

Vrijwillige persoonsgegevens

Deze gegevens zijn niet strikt noodzakelijk voor 4uCash om haar diensten aan te kunnen bieden, maar de mogelijkheid om deze informatie aan te delen is met het oog op de kwaliteit van de dienstverlening. De grondslag voor 4uCash om deze te verwerken is zowel de Algemene Voorwaarden als Gerechtvaardigd belang.

Het betreft de volgende gegevens:

 • Website

Wij zullen deze informatie over u gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om u te benaderen voor lopende zaken, acties of andere kwesties

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw gerechtvaardigde belangen te beschermen:

 • U een opt-out aanbieden, mocht u uw gegevens niet meer willen delen
 • Uw gegevens beschermen achter encryptie
 • Uw wachtwoord wordt onleesbaar opgeslagen

10. Veiligheid

Om ongeoorloofde toegang te voorkomen, hebben we passende beveiligingsmaatregelen getroffen teneinde de informatie die u heeft verstrekt te beschermen en te beveiligen. De verantwoordelijke voor persoonsgegevens kan via het contactformulier benaderd worden.

Cookie Statement

In dit Cookie Statement van deze website wordt uiteen gezet op welke wijze via de website van 4uCash.com en de bij haar aangesloten partners cookies worden geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon (hierna: “Randapparatuur”). In deze Cookie Statement wordt tevens aangegeven voor welke doeleinden deze verzamelde informatie wordt gebruikt. We raden u dan ook aan dit Cookie Statement aandachtig door te nemen.

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de Randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen uw Randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Cookies van 4ucash.com

4ucash.com maakt gebruik van cookies die zij zelf plaats uitleest. Bij het plaatsen en uitlezen van deze zogenaamde first party cookies zijn geen derde partijen betrokken. 4uCash.com plaatst in de eerste plaats zelf functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de door u verzochte dienst te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u, nadat u het gebruik van cookies heeft geaccepteerd, niet langer het scherm ziet waarin wordt aangegeven dat de website van cookies gebruik maakt. Deze functionele cookies vallen niet onder de cookiewetgeving en 4uCash.com is daarom niet verplicht u hierover te informeren. Zij doet dit echter wel omdat zij transparant wil zijn over het gebruik van alle cookies. Naast functionele cookies plaatst 4uCash.com cookies om uw zoekresultaten tijdens een sessie te onthouden. Deze sessie cookies vergemakkelijken uw gebruik van de website. De cookies worden weer gewist zodra u uw browsersessie beëindigt.

Cookies van derde partijen

Voor het verzamelen van web statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt 4uCash.com gebruik van Google Analytics en de sessie van 4uCash. Hierbij wordt een permanente cookie op uw Randapparatuur geplaatst, aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door de derde partij geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan 4uCash.com verstrekt. 4uCash.com verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren. Deze derde partijen kunnen deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens de derde partij verwerken. De derde partij kan de informatie niet gebruiken voor andere diensten.

Verwijderen cookies

De toestemming die u heeft gegeven aan 4uCash.com voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kunt u te allen tijde intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen

cookies accepteert en/of door in uw browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Hier kunt u lezen op welke wijze u binnen de verschillende internet browsers de verschillende type cookies kunt verwijderen.

U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

Privacy Verklaring

De mogelijkheid bestaat dat de door middel van een cookie verzamelde of anderszins uitgelezen informatie, persoonsgegevens bevat. Indien dit het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het Privacy Verklaring van 4uCash.com van toepassing dat hier kan worden geraadpleegd.

Wijzigingen

Dit Cookie Statement kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement zullen via de website bekend worden gemaakt.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over dit Cookie Statement dan kunt u een e-mail sturen via het contactformulier.

Meest recent gewijzigd op 10-01-2019© Copyright 4uCash / 4uMedia 2020


Algemene voorwaarden & Privacy statement